Zuid-Holland is met 228 molens een molenrijke provincie. In de afgelopen decennia is veel aandacht uitgegaan naar de instandhouding van molens, in het bijzonder naar het gebouw als werktuig. De directe omgeving, het molenerf, kreeg die niet of nauwelijks. Maar het erf vertelt veel over het functioneren van de molen. Dit geldt in het bijzonder voor het erf van de poldermolen, omdat er op of bij de molen werd gewoond. Het erf vormt de context van de molen en heeft als zodanig invloed op de kwaliteit van de omgeving van de molen.

In de vorige eeuw zijn veel poldermolens verdwenen of buiten gebruik gesteld. Het aantal poldermolenaars dat oude verhalen en gebruiken kent, wordt kleiner. Deze handreiking is gemaakt om de kennis van molenerven te verzamelen en te delen. Erfgoedhuis Zuid-Holland wil met deze handreiking poldermolenaars van nu inspireren tot het doen van onderzoek naar het eigen molenerf. Want kennis van de inrichting in vroeger tijd is een inspiratiebron voor de invulling van het erf van nu.

Download hier de digitale versie van de handreiking Molenerven

Het verslag van de Netwerkbijeenkomst ‘Ruimte voor agrarisch erfgoed’ van 21 november 2018 is nu beschikbaar. Klik op de onderstaande link om deze in .pdf te downloaden.

Herbestemming ZH organiseerde onlangs een expertmeeting in samenwerking met de gemeente Zwijndrecht. Tijdens de expertmeeting genereerden herbestemmings-experts samen met betrokkenen ideeën voor de toekomst van de voormalige schokbetonfabriek in Zwijndrecht.

De deelnemers gingen in groepen aan de slag om vanuit verschillende invalshoeken na te denken over een passend gebruik voor het terrein.

Zie deze pagina voor meer informatie over de bijeenkomst en om het bijbehorende verslag te downloaden.

Ab van der Wiel – de initiatiefnemer en inspirator van de herbestemming van de ‘De Meelfabriek’ in Leiden – had vandaag een extra reden voor een mooie dag. Naast het slaan van de eerste paal voor de parkeergarage door VNO-NCW voorzitter Hans de Boer, ontving hij uit handen van Restauratiefonds-directeur Kees-Jan Dosker het “Restauratiefonds compliment 2018”. Het Nationaal Restauratiefonds reikt deze prijs jaarlijks uit aan initiatiefrijke mensen, die een impactvolle bijdrage leveren aan het in stand houden van monumenten. Ab van der Wiel voldoet zeker aan deze criteria en ontving daarom vandaag deze prijs.

Geïnspireerd door een onverwachte kennismaking met het industrieel erfgoed in het Meatpacking district in Manhattan (New York) ruim 30 jaar geleden, kocht hij in 1998 de Meelfabriek. Uit de monumentale restanten van het industriële verleden wil hij daar zijn ‘Meelhattan’ laten verrijzen. Van der Wiel is de grondlegger van de herbestemming van de Meelfabriek en de herontwikkeling van het complete gebied. Hier wil hij zijn ‘stad van de toekomst’ ontwikkelen, waarbij ook veel geïnvesteerd wordt in duurzaamheid.

Hij zal niet stoppen voordat de realisatie hiervan een feit is. Het is zijn levenswerk geworden. Zijn flexibiliteit en doorzettingsvermogen zijn dan ook bijzonder groot. Zijn visie op de ontwikkeling van de Meelfabriek is zelfs van invloed geweest op de totstandkoming van de Restauratiefondplus-hypotheek in 2012. Deze laagrentende lening voor initiatiefnemers van grootschalige restauraties en herbestemmingen werd door het Restauratiefonds in opdracht van het ministerie van OCW ontwikkeld. Zij stelde hiervoor middelen beschikbaar. Inmiddels zijn hiermee al meer dan 100 monumentale projecten gefinancierd.  Alle reden voor het Restauratiefonds om de heer Van der Wiel vandaag te verrassen met het Restauratiefonds-compliment.

Tekst en beeld: Herbestemming.nu

Het verslag van de Netwerkbijeenkomst ‘Ruimte voor industrieel erfgoed’ van 23 mei 2018 is nu beschikbaar. Klik hier of op de onderstaande afbeelding om deze in .pdf te downloaden.

 

De provincie Zuid-Holland heeft deze week o.a. twee belangrijke subsidieaanvragen voor monumentale restauraties gehonoreerd: één voor cichoreifabriek Ceres in Ouddorp (333.000 euro) en één voor de Waaiersluis (229.000 euro) in Gouda. De geldelijke steun is toegekend in het kader van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten. Daarmee beoogt het provinciebestuur naast stimulering van blijvende investeringen werkgelegenheid en vakmanschap in de restauratiemarkt te bevorderen, evenals herbestemming van rijksmonumenten.

Waaiersluis
De werkzaamheden aan de Waaiersluis, in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, zijn al begonnen. De eerste fase van de restauratie van deze belangrijke route voor de pleziervaart is in volle gang. Het karwei wordt naar verwachting in september 2019 afgerond.

Cichoreifabriek
De restauratie/herbestemming van de Cichoreifabriek, verzorgd door BPD Ontwikkeling/2D Vastgoed, bevindt zich nog in de vergunningsfase, maar het voornemen is de bierbrouwerij, proeflokaal, evenementenlocatie in juli/augustus volgend jaar te openen. De subsidieaanvragen voor beide projecten zijn verzorgd door Hylkema erfgoed (Utrecht). Lees hier meer over de plannen voor Cichoreifabriek Ceres.

Foto: de Waaiersluis in Gouda.
Tekst: www.monumentaal.com

De verstedelijking in Zuid-Holland neemt grote vormen aan. Waar gewerkt wordt, wordt ook gewoond. Zo moet er ruimte gecreëerd worden in een provincie waar deze schaars is. Leegstand is achteruitgang. Daarom zet de provincie mede in op herbestemming van leegstaande monumenten tot woningen.

Vereenvoudiging

Het provinciebestuur heeft in april 2018 gesproken over het versnellen van herbestemming van monumenten. Het gesprek is gevoerd over de vereenvoudiging van de procedures bij herbestemming van monumenten tot woningen en over versnelling van herbestemming van erfgoed in het algemeen. Monumenten staan vaak op A-locaties en versterken zo de identiteit en aantrekkelijkheid van de omgeving. Herbestemming van monumenten is tevens vaak de enige manier waarop wij onze monumenten kunnen behouden voor de toekomst.

Herbestemming vereenvoudigen

De provincie wil de kansen benutten en heeft concreet aangegeven hoe zij dit gaat doen. Zo zal herbestemming gestimuleerd worden door de wijzigingen in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). Het wordt dan gemakkelijker gemaakt woningen in monumenten te realiseren, omdat de transformatie van bestaande gebouwen naar bijvoorbeeld woningbouw niet langer getoetst hoeft te worden aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Er zal ook met de betrokken gemeenten overlegd worden welke mogelijkheden de VRM biedt voor de herbestemming van monumenten binnen hun grenzen.

Aanjager

De provincie zal een aanjager aanstellen voor herbestemming van monumenten. Deze zal ontwikkelingen aanjagen, marktpartijen benaderen, vraag en aanbod bij elkaar brengen, kansen voor herbestemming  verzilveren en probleemgevallen vlot trekken. Via het innovatieprogramma voor Start up in Residence is gevraagd om met innovatieve oplossingen voor leegstaand erfgoed te komen. Inmiddels hebben al 5 startups zich hiervoor aangemeld.

Netwerk-bijeenkomst

De provincie brengt ook het aanbod van en de vraag naar leegstaande markante gebouwen en monumenten bij elkaar. Hiervoor werd al in mei vorig jaar de succesvolle netwerkwerkbijeenkomst Monumenten in beweging georganiseerd, welke op 23 mei a.s., in samenwerking met Rotterdam Delta en de TU Delft, een vervolg krijgt. Dit keer met ons industrieel erfgoed in de schijnwerper. In het najaar wordt in dit kader ook nog een netwerkbijeenkomst voor agrarisch erfgoed georganiseerd.

Dat is Slim! ruimtegebruik

We maken herbestemmen van monumenten gemakkelijker omdat we de schaarse ruimte in Zuid-Holland beter willen benutten. We noemen dat Slim! ruimtegebruik. Veel inspirerende voorbeelden zijn al gedeeld en hebben geleid tot nieuwe initiatieven. Zo blijven onze steden een aantrekkelijk en dynamisch gebied om in te wonen en te werken.

Subsidie

Tot slot stelt de provincie subsidie beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten. Voor 2018 zijn er 35 subsidieaanvragen van monumenteigenaren ontvangen en kan er geen subsidie meer worden aangevraagd. Tussen 1 december 2018 en 1 maart 2019 kunnen de aanvragen voor 2019 weer worden ingediend.

De provincie wil samen met anderen erfgoed helpen beschermen en het zo beleefbaar en benutbaar maken. In een drukbezette provincie als Zuid-Holland vormt dit erfgoed vaak een uitgelezen plek waar we de ruimte anders kunnen benutten ten gunste van die functionaliteiten waar schaarste is ontstaan.

Provincie Zuid-Holland nodigt startups uit om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen die voortkomen uit de provinciale ambities. In het Startup in Residence programma krijgen startups trainingen en profesionele begeleiding van coaches en mentors, zodat zij hun ideeën kunnen doorontwikkelen tot een passende oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk. Blijkt de oplossing succesvol dan wordt de Provincie Zuid-Holland launching customer!

Een mooie case binnen dit programma gaat over leegstaande monumenten in de provincie Zuid-Holland. Er zijn 673 monumenten, 15% van het totale monumenten bestand met een grote restauratiebehoefte of herbestemmingsvraagstuk. Welk innovatief concept biedt een oplossing voor de grote leegstand van monumentale panden? Heb jij de oplossing? Klik hier voor meer informatie.