De verstedelijking in Zuid-Holland neemt grote vormen aan. Waar gewerkt wordt, wordt ook gewoond. Zo moet er ruimte gecreëerd worden in een provincie waar deze schaars is. Leegstand is achteruitgang. Daarom zet de provincie mede in op herbestemming van leegstaande monumenten tot woningen.

Vereenvoudiging

Het provinciebestuur heeft in april 2018 gesproken over het versnellen van herbestemming van monumenten. Het gesprek is gevoerd over de vereenvoudiging van de procedures bij herbestemming van monumenten tot woningen en over versnelling van herbestemming van erfgoed in het algemeen. Monumenten staan vaak op A-locaties en versterken zo de identiteit en aantrekkelijkheid van de omgeving. Herbestemming van monumenten is tevens vaak de enige manier waarop wij onze monumenten kunnen behouden voor de toekomst.

Herbestemming vereenvoudigen

De provincie wil de kansen benutten en heeft concreet aangegeven hoe zij dit gaat doen. Zo zal herbestemming gestimuleerd worden door de wijzigingen in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). Het wordt dan gemakkelijker gemaakt woningen in monumenten te realiseren, omdat de transformatie van bestaande gebouwen naar bijvoorbeeld woningbouw niet langer getoetst hoeft te worden aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Er zal ook met de betrokken gemeenten overlegd worden welke mogelijkheden de VRM biedt voor de herbestemming van monumenten binnen hun grenzen.

Aanjager

De provincie zal een aanjager aanstellen voor herbestemming van monumenten. Deze zal ontwikkelingen aanjagen, marktpartijen benaderen, vraag en aanbod bij elkaar brengen, kansen voor herbestemming  verzilveren en probleemgevallen vlot trekken. Via het innovatieprogramma voor Start up in Residence is gevraagd om met innovatieve oplossingen voor leegstaand erfgoed te komen. Inmiddels hebben al 5 startups zich hiervoor aangemeld.

Netwerk-bijeenkomst

De provincie brengt ook het aanbod van en de vraag naar leegstaande markante gebouwen en monumenten bij elkaar. Hiervoor werd al in mei vorig jaar de succesvolle netwerkwerkbijeenkomst Monumenten in beweging georganiseerd, welke op 23 mei a.s., in samenwerking met Rotterdam Delta en de TU Delft, een vervolg krijgt. Dit keer met ons industrieel erfgoed in de schijnwerper. In het najaar wordt in dit kader ook nog een netwerkbijeenkomst voor agrarisch erfgoed georganiseerd.

Dat is Slim! ruimtegebruik

We maken herbestemmen van monumenten gemakkelijker omdat we de schaarse ruimte in Zuid-Holland beter willen benutten. We noemen dat Slim! ruimtegebruik. Veel inspirerende voorbeelden zijn al gedeeld en hebben geleid tot nieuwe initiatieven. Zo blijven onze steden een aantrekkelijk en dynamisch gebied om in te wonen en te werken.

Subsidie

Tot slot stelt de provincie subsidie beschikbaar voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten. Voor 2018 zijn er 35 subsidieaanvragen van monumenteigenaren ontvangen en kan er geen subsidie meer worden aangevraagd. Tussen 1 december 2018 en 1 maart 2019 kunnen de aanvragen voor 2019 weer worden ingediend.

De provincie wil samen met anderen erfgoed helpen beschermen en het zo beleefbaar en benutbaar maken. In een drukbezette provincie als Zuid-Holland vormt dit erfgoed vaak een uitgelezen plek waar we de ruimte anders kunnen benutten ten gunste van die functionaliteiten waar schaarste is ontstaan.