Artikelen door Mauro Smit

Herbestemmen van monumenten: nut en noodzaak

De verstedelijking in Zuid-Holland neemt grote vormen aan. Waar gewerkt wordt, wordt ook gewoond. Zo moet er ruimte gecreëerd worden in een provincie waar deze schaars is. Leegstand is achteruitgang. Daarom zet de provincie mede in op herbestemming van leegstaande monumenten tot woningen. Vereenvoudiging Het provinciebestuur heeft in april 2018 gesproken over het versnellen van […]

,

Startup in Residence: Heb jij de innovatieve oplossing voor leegstand?

Provincie Zuid-Holland nodigt startups uit om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen die voortkomen uit de provinciale ambities. In het Startup in Residence programma krijgen startups trainingen en profesionele begeleiding van coaches en mentors, zodat zij hun ideeën kunnen doorontwikkelen tot een passende oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk. Blijkt de oplossing succesvol dan wordt de Provincie Zuid-Holland launching customer! Een mooie case […]

,

Meelfabriek Leiden volop in ontwikkeling

De herontwikkeling van de Meelfabriek is volop aan de gang. De renovatie van het oude directiekantoor is bijna gereed en de kantoorruimten worden binnenkort in gebruik genomen. Stoere gebouwen zijn geliefd Vrijwel alle lofts en appartementen zijn inmiddels verkocht. In het monumentale Molengebouw en Riffellokaal komen 30 industriële lofts. Bovenop het gebouw komt een hypermodern, […]

,

Studenten denken na over Haagse kantoorleegstand

Een oude kantoorkolos van de gemeente Den Haag krijgt mogelijk een nieuw leven dankzij studenten van de Haagse Hogeschool. Uit veertien ideeën koos een jury één idee dat in hun ogen levensvatbaar is: een combinatie van wonen en werken. Veertien groepen studenten mochten in het pand zelf hun ideeën spuien voor deskundigen uit de bouw […]

,

Verslag expertmeeting Barakkenbos beschikbaar

Het barakkenbos in Katwijk bestaat uit barakken en enkele andere objecten in een bosachtige omgeving. Het bevindt zich aan weerszijden van de Wassenaarseweg (N441) en ligt tussen enerzijds het voormalige vliegveld Valkenburg (oost) en anderzijds het duingebied (west). Daartussen ligt ook de Mient Kooltuin als een recreatieve en groene buffer. Met het vervallen van de […]

,

Uitnodiging: Netwerkbijeenkomst ‘Monumenten in beweging’

De provincie Zuid-Holland nodigt u graag uit voor de Netwerkbijeenkomst Monumenten in beweging op 31 augustus 2017, voor particuliere investeerders, ontwikkelaars, financierders, uitvoerders, eigenaren en overheden. De provincie wil u met elkaar in contact brengen om de kans op herbestemming van leegstaande rijksmonumenten zo groot mogelijk te maken. Door in gesprek te gaan en afspraken […]

,

Rapport: Succes- en faalfactoren herbestemming monumenten

Er is sprake van een succesvolle herbestemming “als nieuwe gebruiks- functie blijvend voldoende rendeert om de instandhouding van het gebouw te bekostigen”. Met deze succesdefinitie als uitgangspunt is onderzocht waarom de ene herbestemming hier wel en de andere hier niet in slaagt. De belangrijkste onderzoeksvragen waren dan ook: Wat zijn de sleutels tot het succes? […]